Právní informace

Vydáno HSBC Bank plc, člen HSBC skupiny, která je jednou z největších organizací na světě. Sídlo společnosti HSBC Bank plc je v Anglii.

Tento internetový server popisuje služby nabízené bankou HSBC v České republice a není určen neoprávněným osobám. HSBC Bank plc – pobočka Praha je schválena a regulována Úřadem finančních služeb (FCA) ve Spojeném království Velké Británie.

Obecné informace

Informace na těchto stránkách se zakládají na znalostech banky o aktuálních zákonech a praktikách v době, kdy jsou zveřejňovány. Informace na tomto serveru by mohly být ovlivněny budoucími změnami v legislativě, daňových úrovních a postupech.

Tyto informace nejsou určeny pro poskytování odborných rad, a proto by se na ně mělo takto pohlížet. Osobám, které navštěvují tyto stránky, doporučujeme, aby si v případě potřeby zajistily příslušné odborné poradenství. V některých případech byly informace uváděné na tomto webovém serveru získány z jiných zdrojů, a i když společnost HSBC Bank plc a její pobočky usilují o zachování přesnosti všech informací, neprohlašují ani se nezaručují, že takové informace jsou přesné, a za chyby nebo opomenutí nenesou odpovědnost. Osobám, které tyto stránky navštěvují, doporučujeme, aby si v případě potřeby obstaraly řádné právní, účetní, daňové nebo investiční poradenství.

Informace na těchto internetových stránkách nejsou a neměly by být vykládány jako nabídka k prodeji či zprostředkování nabídky k nákupu či k upsání jakýchkoli cenných papírů, finančních nástrojů nebo služeb. Informace jsou získány od zdrojů, o kterých se domníváme, že jsou spolehlivé, ale které nebyly prověřeny nezávislou prověrkou; nepřijímáme žádnou garanci, prohlášení ani záruku či odpovědnost za jejich přesnost či úplnost.

HSBC a její filiálky a/nebo její vedoucí pracovníci, členové představenstva a zaměstnanci mohou vlastnit jakékoli cenné papíry zmíněné na těchto internetových stránkách nebo v souvislosti s nimi zastávat jakoukoli pozici (jakožto i s jakoukoli související investicí) a mohou čas od času přikupovat či prodávat jakékoli takové cenné papíry (nebo investice). HSBC a její filiálky mohou jednat jako samostatný makléř nebo mohou zaujmout podmíněnou pozici u cenných papírů společností zmiňovaných na těchto internetových stránkách (nebo u jakýchkoli souvisejících investic) a mohou je prodávat nebo nakupovat od klientů jakožto příkazce a mohou rovněž poskytovat nebo usilovat o poskytnutí investičních bankovních či pojišťovacích služeb pro takové společnosti nebo v souvislosti s nimi.

Zveřejnění schválila společnost HSBC Bank plc. Další informace a písemné podrobnosti o našich produktech a službách jsou k dispozici v HSBC Bank plc - pobočka Praha, Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, Česká republika.

Podmínky používání webového serveru

Než začnete tyto webové stránky (dále jen"stránky") používat, přečtěte si, prosím, důkladně údaje uvedené níže. Prohlížením těchto stránek souhlasíte, že budete vázaní níže uvedenými podmínkami (dále jen podmínky).

Osobního zájmena "Vy" a přivlastňovací zájmena "Váš" odkazují na osobu/osoby, které si prohlížejí tyto stránky. Osobní zájmena "my" a přivlastňovací zájmena "náš", odkazují na HSBC Bank plc – pobočka Praha. Termín "skupina HSBC" odkazuje na společnost HSBC Holdings plc, její dceřiné a přidružené společnosti.

Podmínky

Všechny naše produkty a služby stejně jako produkty a služby ostatních členů skupiny HSBC se řídí níže uvedenými podmínkami. Tyto podmínky, prosím, chápejte vždy v kontextu s ostatními souvislostmi, uváděnými na těchto stránkách. V případě jakéhokoli rozporu platí podmínky uváděné na těchto stránkách.

Informace, materiály a obsah uváděné na těchto stránkách mohou být kdykoli bez upozornění změněny. Změny v podmínkách je možné provádět kdykoli bez upozornění prostřednictvím aktualizace těchto sdělení. Souhlasíte, že budete podmínky pravidelně kontrolovat a další používání těchto stránek znamená z Vaší strany, že se všemi změnami souhlasíte.

Nabídka

Žádné informace ani stanovisko uvedené na našich stránkách nejsou nabídkou k prodeji či zprostředkování nabídky k nákupu jakýchkoli cenných papírů či finančních nástrojů nebo služeb ani radou či doporučením týkajícím se takových cenných papírů či jiných finančních nástrojů nebo služeb.

Uživatelé

Stránky jsou v současnosti určeny těm, kdo na ně mají přístup v rámci České Republiky. Proto nemůžeme zaručit, že stránky nebo informace na nich uvedené jsou v souladu s užíváním na jiných místech nebo jsou pro takové užívání na jiných místech vhodné.

Nesete plnou odpovědnost za používání těchto stránek jakoukoli osobou, která používá Váš počítač, a musíte zajistit, aby taková osoba dodržovala podmínky.

Záruky

Následující odstavce vylučují nebo omezují naši právní odpovědnost za tyto stránky. Měli byste si je pečlivě přečíst. Všechny platí pouze v rozsahu, který připouští zákon a předem nevylučujeme ani neomezujeme naše povinnosti a závazky vůči Vám.

I když jsme provedli přiměřené kroky k zajištění přesnosti, aktuálnosti, dostupnosti, správnosti a úplnosti informací uváděných na stránkách, jsou informace na nich uváděny "tak jak jsou", "tak jak jsou dostupné" a neposkytujeme záruku ani nečiníme prohlášení, a to ani výslovné ani konkludentní. Používání stránek je výhradně na Vaše riziko. Neneseme odpovědnost za žádnou ztrátu či škodu jakéhokoli druhu vzniklou z jakéhokoli důvodu v důsledku Vašeho používání informací uváděných na stránkách nebo v důsledku Vaší důvěry v takové informace, a to v maximálním možném rozsahu umožněném zákonem.

Neprohlašujeme ani nezaručujeme, že tyto stránky budou dostupné a splní Vaše požadavky, že přístup k nim nebude přerušen, že nedojde k žádným prodlevám, poruchám, chybám či opomenutím nebo ztrátě přenášených informací, že nebudou přeneseny žádné viry ani jiné nakažlivé či ničivé funkce nebo že se Váš počítačový systém nepoškodí. Nesete výhradní odpovědnost za odpovídající ochranu a zálohování dat a/nebo zařízení a za provedení přiměřených a vhodných opatření k vyhledávání počítačových virů či jiných ničivých objektů.

Nečiníme žádné prohlášení ani záruky, které se týkají přesnosti, funkčnosti či výkonu softwaru jakékoli třetí strany, který může být ve spojení s těmito stránkami používán.

Servery a záruky třetích stran

Tam, kde používáme hypertextové odkazy na jiná místa na Internetu, tak činíme pouze pro informační účely. Za obsah jakéhokoli jiného webového serveru či stránek odkazovaných či odkazujících se na tyto stránky neneseme žádnou odpovědnost. Obsah žádných takových webových serverů jsme neověřovali. Použití odkazů na jakékoli jiné webové servery nebo stránky jsou pouze na Vaše vlastní riziko a my nejsme odpovědní za žádnou škodu ani jiným způsobem v souvislosti s takovým použitím odkazů. Odkazy na servery se softwarem ke stažení slouží pouze k ulehčení práce a za jakékoli potíže či následky spojené se stažením takového softwaru neneseme odpovědnost. Použití jakéhokoli staženého softwaru se řídí podmínkami případné licenční dohody, která je dodána spolu se softwarem.

Žádná informace na našich stránkách není výslovným ani konkludentním převodem či schválením jakýchkoli rad, názorů, informací, produktů nebo služeb třetích stran.

Internetový e-mail

Není možné zaručit, že zprávy odeslané přes Internet jsou naprosto bezpečné, protože mohou být zachyceny, ztraceny, popřípadě pozměněny. Za tyto zprávy neodpovídáme a neneseme vůči Vám ani nikomu jinému žádnou odpovědnost v souvislosti s jakoukoli zprávou Vámi odeslanou do Banky ani zprávou Vám odeslanou Bankou přes Internet.

Ochranné známky a autorské právo

Pokud není uvedeno jinak, HSBC skupina vlastní autorská práva na vzhled stránek, informace a materiály v jejich uspořádání tak, jak jsou uvedeny na těchto stránkách, nebo má na ně licenci. Je zakázáno, abyste otiskovali, kopírovali, stahovali nebo dočasně ukládali výňatky z našich stránek pro své osobní účely nebo při používání našich produktů a služeb. Nic nesmíte změnit. Jakékoli jiné použití je zakázáno, nezískáte-li nejprve náš písemný souhlas. Nikdo nesmí používat část našich stránek na žádném jiném webovém serveru, nebo propojit jakýkoli jiný webový server s našimi stránkami bez našeho předchozího písemného svolení.

Ochrana údajů

V důsledku Vaší interakce s našimi stránkami můžeme uchovávat osobní informace, které od Vás získáme při používání našich stránek, a využít je, pokud činíme rozhodnutí o půjčkách a poskytování služeb v rámci našich vztahů s Vámi, pro účely prevence podvodů a inkasa pohledávek, k pochopení Vašich finančních potřeb, k provádění našeho podnikání a k poskytování lepších zákaznických služeb a produktů jak ze strany skupiny HSBC, tak vybraných třetích stran, ke zhodnocení marketingové účinnosti našich stránek a pro statistickou analýzu. Tyto informace můžeme předat jiným členům skupiny společností HSBC nebo zástupcům v rozsahu možném podle zákona, tak aby mohli činit totéž a mohli předávat informace, které o Vás drží nám, abychom mohli činit totéž. Žádné takové informace nesdělíme mimo skupinu společností HSBC, kromě případů prevence podvodného jednání a/nebo pokud je to vyžadováno či pokud jsme povinováni ze zákona nebo ze strany správních nebo soudních úřadů, agentur (Jaké agentury? Cestovky? ) nebo našich regulátorů s příslušnou pravomocí a také kromě našich subdodavatelů či osob jednajících jako naši agenti, a to na základě kodexu přísného dodržování tajnosti, nebo máme-li Váš souhlas či jsme Vás předem informovali.

Veškeré osobní údaje, které skupina HSBC nebo její subdodavatelé či agenti zpracovávají (uchovávají) budou jištěny tou nejvyšší úrovní zabezpečení před jakýmkoli neoprávněným či náhodným zveřejněním, přístupem nebo smazáním. Souhlasíte-li s těmito podmínkami, souhlasíte také s tím, že takové údaje mohou být takto použity a že mohou být předány jiným, jak je uvedeno výše.

HSBC Bank plc – pobočka Praha shromažďuje a zpracovává osobní údaje svých klientů. Osobní údaje klientů jsou shromažďovány a zpracovávány pro účely provádění činností podle znění zákona č. 21/1992 Sb. (Zákona o bankách) ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů České republiky týkajících se finančních služeb poskytovaných HSBC Bank plc – pobočka Praha svým klientům. Každý zákazník pražské pobočky společnosti HSBC Bank plc má právo na přístup k osobním údajům v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) ve znění platných předpisů.

Rozhodné právo

Podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony České Republiky a nevýhradní pravomoc rozhodovat o jakýchkoli sporech, které mohou vzniknout, mají soudy výše zmíněné jurisdikce.

Informace o nás

HSBC Bank plc – pobočka Praha je zapsána v obchodním rejstříku vedeném místním soudem v Praze, oddíl A, registrační číslo 20030. Byla založena: HSBC Bank plc, zapsanou v Anglii a Walesu. Registrační číslo: 14259. Sídlo: 8, Canada Square, Londýn E14 5HQ.